Consultant check: Ovɛ ejima ne ciya oŋkpɔrɔ ne eNyankpa

Eje ede asu á sa ba ko eme ovɛ eŋanu oŋkpɔrɔ Odyɔŋ-Afaŋ ne Nyankpa enje ke. Ambe ekpa etiɛ embe juŋa ŋanu oMata no oMarkus no oLuka no oYowana.  Embe ma ciya oMarkus aka anje ava, á zhat eme omfɛt oŋke onyi (1) á je sho eme oŋke enkyɔ (5) (Mark 1-5).  Enje kpaa anet á sa zɛ zhat evaru amvei-mvei.  Onasara onyi sa kpa etiɛ na zɛ yicase awɛ aNyankpa ambe sa zɛ je eŋanu oŋkpɔrɔɔ aŋkpede embe sa lee na kpa etiɛ eze-ze. Eni shaŋ embe eme oŋkpede á maa ciya amfɛtɔ, ensok eni ego oWɛbe oJonathan no onasara oŋɔ onyi sa we ne ekpɛi eciya amfɛt na nɛke á pyet avaru, ensok eni ego oPatrick a na awɛ aNyankpa ambe sa ze je etiɛ a gema no oPastor Sunday K Wenji owɛ ambe eŋgbe na Alaska D Galadima onet ambe Abgɔ.  Á vii oDauda oNoma ambe oSaninge lee embe je embɔ awa emaa eciyaa ede oJos.  Embi nyina awɛ aNyankpa na ana aNyankpa abika á shaŋ ese evaru eNyankpa.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.