Ovɛ evaru ne egyeta eNyankpa

Enum okop e se gan ovɛ evaru ne egyeta eNyankpa eŋke eson ne ezip, oŋke so maa shaŋ ovɛɛ oson ne exip eŋkee ke.  Ana acɛ anasara ambɔ na awɛ asak ambɔ okop wa ba set abe aNyankpa ofɛ na anyi.  Á sa ba nyina na nyinase anet avɛ elɛm eme abe aNyankpa.

Embi konase ambe sa shaŋ ese evaru ne egyeta eNyankpa.  Embe fu ensok embe á ba, embe dyɔ zhat enyina ne evaru.  Ensok embe enje ke Baba Keneth Adɛk (former Perm Sec), no James Agiduson no Grace Hon. Sabo Bangye no Doda Noma, no Luka James no Sunday MK Apɛigo.  Á na nyina enyinaa ede aŋa oKeneth eva je sho eme akarfe akyɔ anje no onum.  Embi suŋ ne suŋ a shaŋ ese evaru ne egyeta eNyankpa, emi ambe sa we ede eka emi saka gyɛp enyina a deta embi odoo eme email embi: NyankpaTranslation@gmail.com

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.