Author Archives: jono

Ovɛ evaru ne egyeta eNyankpa

Enum okop e se gan ovɛ evaru ne egyeta eNyankpa eŋke eson ne ezip, oŋke so maa shaŋ ovɛɛ oson ne exip eŋkee ke.  Ana acɛ anasara ambɔ na awɛ asak ambɔ okop wa ba set abe aNyankpa ofɛ na … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Consultant check: Ovɛ ejima ne ciya oŋkpɔrɔ ne eNyankpa

Eje ede asu á sa ba ko eme ovɛ eŋanu oŋkpɔrɔ Odyɔŋ-Afaŋ ne Nyankpa enje ke. Ambe ekpa etiɛ embe juŋa ŋanu oMata no oMarkus no oLuka no oYowana.  Embe ma ciya oMarkus aka anje ava, á zhat eme omfɛt … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment