Welcome! Sannu da zuwa!

This is a new site to help you read translations of the Holy Bible in Nigerian languages. Nigerians speak over 500 distinct languages today. Some languages have the whole Bible, but most have none yet. Many people across the country are working hard to bring God’s Word into their languages and into their communities. This is a place to share the fruit of their work as directly, quickly and economically as possible.

“Freely you have received; freely give.”
— Matthew 10:8

Two kinds of people may use this site:

  • Translators, wanting to publish their translations – trial or final editions.
  • Readers, wanting to read the Bible in their heart language.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ovɛ evaru ne egyeta eNyankpa

Enum okop e se gan ovɛ evaru ne egyeta eNyankpa eŋke eson ne ezip, oŋke so maa shaŋ ovɛɛ oson ne exip eŋkee ke.  Ana acɛ anasara ambɔ na awɛ asak ambɔ okop wa ba set abe aNyankpa ofɛ na anyi.  Á sa ba nyina na nyinase anet avɛ elɛm eme abe aNyankpa.

Embi konase ambe sa shaŋ ese evaru ne egyeta eNyankpa.  Embe fu ensok embe á ba, embe dyɔ zhat enyina ne evaru.  Ensok embe enje ke Baba Keneth Adɛk (former Perm Sec), no James Agiduson no Grace Hon. Sabo Bangye no Doda Noma, no Luka James no Sunday MK Apɛigo.  Á na nyina enyinaa ede aŋa oKeneth eva je sho eme akarfe akyɔ anje no onum.  Embi suŋ ne suŋ a shaŋ ese evaru ne egyeta eNyankpa, emi ambe sa we ede eka emi saka gyɛp enyina a deta embi odoo eme email embi: NyankpaTranslation@gmail.com

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Consultant check: Ovɛ ejima ne ciya oŋkpɔrɔ ne eNyankpa

Eje ede asu á sa ba ko eme ovɛ eŋanu oŋkpɔrɔ Odyɔŋ-Afaŋ ne Nyankpa enje ke. Ambe ekpa etiɛ embe juŋa ŋanu oMata no oMarkus no oLuka no oYowana.  Embe ma ciya oMarkus aka anje ava, á zhat eme omfɛt oŋke onyi (1) á je sho eme oŋke enkyɔ (5) (Mark 1-5).  Enje kpaa anet á sa zɛ zhat evaru amvei-mvei.  Onasara onyi sa kpa etiɛ na zɛ yicase awɛ aNyankpa ambe sa zɛ je eŋanu oŋkpɔrɔɔ aŋkpede embe sa lee na kpa etiɛ eze-ze. Eni shaŋ embe eme oŋkpede á maa ciya amfɛtɔ, ensok eni ego oWɛbe oJonathan no onasara oŋɔ onyi sa we ne ekpɛi eciya amfɛt na nɛke á pyet avaru, ensok eni ego oPatrick a na awɛ aNyankpa ambe sa ze je etiɛ a gema no oPastor Sunday K Wenji owɛ ambe eŋgbe na Alaska D Galadima onet ambe Abgɔ.  Á vii oDauda oNoma ambe oSaninge lee embe je embɔ awa emaa eciyaa ede oJos.  Embi nyina awɛ aNyankpa na ana aNyankpa abika á shaŋ ese evaru eNyankpa.

Posted in Uncategorized | Leave a comment